» Condiciones Generales

CONDICIONES GENERALES

 

1.  Toepassingsgebied

1.1. Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd conform de hierna volgende algemene voorwaarden. De klant gaat bij opdrachtverstrekking akkoord met deze voorwaarden. De opdracht dient schriftelijk verstrekt te worden.

1.2. De algemene voorwaarden van de klant, of enige andersluidende algemene voorwaarden in orders, bestelbonnen of andere, zijn niet van toepassing, behoudens  een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen.

1.3. Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

 

2.  Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Flanders Translations. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 3 maanden na opmaak.

2.2. Uit offertes, prijsopgaven of (raam)overeenkomsten uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.3. Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4. Het honorarium voor vertalingen is gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt een honorarium op basis van een uurtarief of een globaal tarief in rekening gebracht.

2.5. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de klant van de offerte van Flanders Translations of (indien geen offerte is uitgebracht) door schriftelijke bevestiging van Flanders Translations van een door de klant verstrekte opdracht. De klant is verplicht om binnen de vijf (5) werkdagen alle nodige documenten te bezorgen aan Flanders Translations, bij gebreke waaraan de opdracht van rechtswege en zonder enige nodige communicatie wordt beëindigd lastens de klant en Flanders Translations wordt ontlast van enige verbintenis en aansprakelijkheid. De klant zal in zulk geval een nieuwe offerte dienen aan te vragen.

2.6. De klant is diegene die de opdracht heeft gegeven, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat deze handelt in naam en voor rekening van een derde en alle nodige gegevens, zoals naam, adres en facturatiegegevens, van deze derde tegelijkertijd zijn overgemaakt aan Flanders Translations.

2.7. Flanders Translations is niet verantwoordelijk voor de onvolledige of onjuiste opgave door de klant van de facturatiegegevens. Indien de klant een correctie vraagt van een uitgeschreven factuur, zal een administratieve kost van € 50,00 worden aangerekend.

 

3.  Honorarium en betaling

3.1. De overeenkomst komt tot stand vanaf de aanvaarding door de klant van de offerte van Flanders Translations. Vanaf dat moment is de klant betalingsplichtig.

3.2. Ingeval de opdrachtgever niet de klant zou zijn, (zie sub 2.6) blijft de opdrachtgever desalniettemin hoofdelijk, minstens in solidum, gehouden tot betaling van alle met zijn opdracht corresponderende facturen.

3.3. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 15 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

3.4. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Flanders Translations het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

3.5. De klant dient de facturen van Flanders Translations in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

 

4.  Leveringstermijn

4.1. De levering- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Flanders Translations, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de vertaling in ontvangst te nemen.

4.2. Flanders Translations kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending.

 

5.  Uitvoering, wijzigingen en intrekking van opdrachten

5.1. Flanders Translations zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Flanders Translations het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

5.3. Elke wijziging van de opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Flanders Translations. Flanders Translations is in dat geval gerechtigd de termijn en/ of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

5.4. Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Flanders Translations. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de offerte, tenzij Flanders Translations een hogere schade aantoont. De forfaitaire schadevergoeding zal minimum 50€ bedragen om de administratiekosten te dekken.

 

6.  Overmacht

6.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Flanders Translations geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Flanders Translations niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

6.2. Bij overmacht worden de verplichtingen van Flanders Translations opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere verbintenissen uit te voeren, van zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

6.3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Flanders Translations niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

6.4. Indien Flanders Translations bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is  Flanders Translations gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

 

7.  Vertalingen

7.1. Verzending van de benodigde stukken voor vertaalwerk is steeds voor rekening en op risico van de klant.

7.2. Voor elke vertaling worden de woorden, uitdrukkingen en spelling van erkende woordenboeken als correct beschouwd door Flanders Translations. De klant kan niettemin vooraf zijn voorkeur voor een spelling of een precieze woordkeuze aan Flanders Translations ter kennis brengen.

7.3. De klant zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan Flanders Translations alle inlichtingen evenals documentatie en terminologie verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties. Indien het document specifieke interne afkortingen bevat, wordt de klant verzocht de betekenis ervan mee te delen.

7.4. Flanders Translations is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van incorrecte of onvolledige gegevens die werden verstrekt door de klant.

 

8.  Aansprakelijkheid

8.1. De klant hoort alle vertalingen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Alle klachten in verband met de geleverde vertalingen moeten, op straffe van verval, binnen 8 kalenderdagen na ontvangst gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven.

8.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Flanders Translations de keuze om de gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

8.3. De schadevergoeding waartoe Flanders Translations op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 75 % bedragen van de waarde, exclusief BTW, van de offerte.

8.4. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op ontegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

8.5. Flanders Translations zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor:

·Gebreken veroorzaakt door de dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst;

·Beschadiging of verlies van de ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers;

·Schade ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen;

·Gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van o.m. gebruiks- en winstderving, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens.

8.6. De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico's voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de klant.

 

9.  Auteursrechten

9.1.      Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Flanders Translations het auteursrecht op de door Flanders Translations vervaardigde vertalingen, teksten en cursusmateriaal. De klant vrijwaart Flanders Translations tegen de aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op eigendoms-, octrooi- of auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de opdracht.

9.2.      De klant krijgt bij oplevering het gebruiksrecht op de geleverde vertaling, maar wordt pas eigenaar vanaf het moment dat hij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

9.3.      De eigendom van door Flanders Translations verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij Flanders Translations, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

 

10.     Ontbinding

10.1.   Flanders Translations is, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

11.     Geschillenregeling

11.1.   Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Flanders Translations en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.

11.2.   Een eventueel in gebreke blijven van Flanders Translations om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

11.3.   Op alle onder deze voorwaarden gedane offertes en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

11.4.   In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid.

11.5.   Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Dendermonde aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.

Contactanos

  • Hogeweg 2 / B-9320 Aalst (enkel op afspraak)
  • TEL +32 485 94 88 62
  • FAX +32 53 89 02 89
  • WhatsApp +32 485 94 88 62
  • info@flanderstranslations.be
  • flanderstranslations

Solicite aquí el presupuesto de su traducción   

Visitas 829149  

Guateportal.Com